חלוקת פנסיה

בשנת 2014 , נחקק חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד-2014, המאפשר לבני זוג גרושים ליהנות מחלקם בכספים שנצברו בקופות הפנסיה והגמל של בן או בת הזוג ממנו נפרדו, בפטור מלא ממס, עד לתקרה של מיליון וחצי ₪. החוק ייכנס לתוקפו חצי שנה לאחר הפרסום ברשומות.

בעוד שהמצב החוקי לפני כניסת החוק לתוקפו קובע כי מי שמושך את כספי הפנסיה בטרם המועד הקבוע בחוק ישלם מס על הסכום הצבור כולו בשיעור של 35% לפחות, הרי שהחוק החדש מאפשר למשוך את כספי הפנסיה לצורך חלוקת הכספים בין בני זוג במקרה של גירושין בפטור מלא ממס, באם הסכום הצבור בקרן הפנסיה של החוסך קטן ממיליון וחצי ₪. בעלי סכום צבור הגבוה מתקרה זו, ייהנו משיעור מס מופחת.

ההצעה התבססה על מסקנות הוועדה הציבורית לבחינת חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג שנפרדו בראשות השופט שוחט, שהמליצה להסדיר את מעמדו של בן הזוג הפרוד בדרך שתאפשר לו להגן על זכויותיו לרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים ולממשן, גם אם אינו רשום כבעל זכויות בקרן הפנסיה וזכויות הגמל.

יובהר, כי הכסף אינו נמשך כמזומן נזיל אלא מועבר אל קרן הפנסיה של בן או בת הזוג הפרודים, שם ימוסה בשיעורים הרגילים הקבועים בחוק במועד משיכתו כקצבה (לרוב בפטור, לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה).

מטרתו של חוק זה לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני לרבות קופות גמל בין חוסך
 ובין בן זוגו לשעבר לרבות ידועים בציבור כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות גוף משלם לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות.

ביצוע החלוקה , יעשה בדרך של בקשה לרישום פסק הדין לחלוקה פנסיונית ורישום הערה בגין כך אצל הגוף המשלם. לאחר שנרשמה הערה, יפתח הגוף המשלם חשבון חדש בקופת הגמל על שמו של בן הזוג לשעבר, ויעביר אליו, במועד ההעברה, סכום כאמור בסעיף קטן (ב) מהיתרה הצבורה של העמית, אלא אם כן בית המשפט הורה לעכב את ההעברה, בין בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני ובין בהחלטה אחרת.

לתיאום פגישה

 03-5610313

שם *
טלפון *
דוא"ל *
Powered by Artvision | Truppo Websites